Image

جرم های نسوز (بتن نسوز)

جرم نسوز (بتن نسوز)

جرم نسوز در دسته بندی نسوز های بی شکل قرار میگیرند جرم یا بتن نسوز (Refractory Mass) مواد عایق دیرگدازی است که در برابر دمای بالا مقاومت دارد و در عین حال در تماس با سرباره مذاب، فلز و گازها قرار گرفته و از اسیب به سازه جلوگیری میکنند . جرم های نسوز به مخلوط چندین ماده اولیه از جمله اکسیدهای فلزی، اکسیدهای غیرفلزی ، خاک‌های سیلیسی، خاک‌های اسپینل، جرم‌های آلومینایی و …و در بعضی موارد گوگرد و همچنین بایندر ها  و سایر مواد شیمیایی افزودنی دیگر می گویند. این مواد برای ساخت قطعاتی با قابلیت مقاومت در برابر دماهای بالا استفاده می شود همچنین بعنوان پوشش کوره برای پخت مواد با دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرند . بتن نسوز یا Refractory Mass مقاومت بسیار بالایی در مقابل حرارت و شوک های حرارتی دراند و یکی از خواص مهم جرم های نسوز مقاومت قابل قبول آنها در برابر سایش می باشد . جرم های نسوز از تجمع ذرات ریز ایجاد شده اند و تحت تأثیر دمای بالا پایداری خود را به بهترین شکل حفظ می‌کنند.

بیشتر بتن های نسوز بر پایه سیمان‌های آلومینات کلسیم (CAC) هستند.‌ با شروع اضافه کردن آب با جرم ریختنی مرحله هیدراتاسیون سیمان استفاده شده درون جرم ها به سرعت شروع می شود ، رطوبت و مقـدار SiO2/CaO فـاکتورهای بسـیار مهمـی برای انـدازه گیـری‌ مقدار ویسکوزیته فاز مایع بوده که این موضوع بر خـواص اسـتحکام گـرم و مقاومـت خمشـی نسـوز تـأثیر زیـادی دارد.

 

مزایای استفاده از بتن نسوز

 

  •  به دلیل نیاز نداشتن به فرایند شکل ‌دهی و پخت ، تولید این نسوزها راحتتر از سایر محصولات نسوز می باشد
  •  با توجه به بی شکل بودن جرم های نسوز با استفاده از این نوع عایق امکان عایق کاری فضا هایی با شکل های خاص و ضخامت های مورد نیاز امکان پذیر می باشد
  • در موارد خاص که عایق کاری نیاز به ساختار هندسی پیچیده ای دارند، نصب این جرم ها سریع ‌تر و راحت تر از سایر عایق های نسوز می باشد
  • به خاطر اینکه دیواره های پوشیده شده با این نوع عایق به صورت یکپارچه نصب می شوند، عایق بهتری در برابر نفوذ حررات و گاز به بیرون و داخل محیط مورد استفاده می باشند.
  • معمولا لایه های ساخته شده با جرم ها مقاوم تر از سطوح کار شده با آجر نسوز هستند، حتی اگر نازک تر باشند
  • در روش های مختلف از جمله ریختنی ، پوششی و یا به صورت پاششی قابل استفاده می باشد

 

کاربرد جرم نسوز (بتن نسوز)

برای نسوزکاری کوره‌های القایی، پاتیل‌ها، تاندیش‌ها، ساخت بلوک‌های کوره، تعمیرات تاندیش، پاتیل و کوره مورد استفاده قرار می‌گیرند.
قابل استفاده برای پوشش داخلی کوره های ذوب فلزات ، سیمان و ... به صورت ریختنی، پوششی، پاششی همچنین جهت تولید انواع بلوک ها و قطعات ریختنی و همچنین

 

       جرم نسوز کوره (در انواع ریختنی، پاشیدنی، کوبیدنی) |

 

جرم نسوز یا جرم عایق در دو نوع کلی تهیه شده است 

جرم نسوز شاموتی :

             جرمهای نسوز فشرده بصورت ترکیبات خشک آماده حاوی سیمان نسوز همراه با اگرگیت های شاموت می باشد. جهت تولید انواع بلوک ها و قطعات ریختنی و همچنین پوشش داخلی کوره های ذوب فلزات و ... قابل استفاده به صورت ریختنی، پوششی، پاششی      
تیپ 2 تیپ 1 جرم نسوز شاموتی

۱۲۵۰°C

۱۳۰۰°C

رده دمایی
2100 ±50 2100 ±50 دانسیته Kg/M3

۱۵%~

 

۱۴%~

مقدار اب مورد نیاز
0 - 6 mm 0 - 5 mm اندازه دانه
1.02 @ 600°C

1.05 @ 600°C

هدایت هرارتی
30 الی 40 کیلوگرم 30 الی 40 کیلوگرم بسته بندی

جرم نسوز آلومینی :

         جرمهای نسوز فشرده بصورت ترکیبات خشک آماده حاوی سیمان نسوز همراه با اگرگیت های آلومینی می باشد. جهت تولید انواع بلوک ها و قطعات ریختنی و همچنین پوشش داخلی کوره های ذوب فلزات و ...  قابل استفاده به صورت پوششی، پاششی و ریختنی با پایه شاموت و بوکسیت

در چهار تیپ آلومینی پایین (دو مدل) و آلومینی بالا (دو مدل)

  
تیپ 2 تیپ 1 جرم نسوز آلومینی پایین

۱450°C

۱5۰۰°C

رده دمایی
2200 ±50 2400 ±50 دانسیته Kg/M3

۱3%~

۱3%~

مقدار اب مورد نیاز
0 - 5 mm 0 - 5 mm اندازه دانه
1.06 @ 600°C

1.11 @ 600°C

هدایت هرارتی
30 الی 40 کیلوگرم 30 الی 40 کیلوگرم بسته بندی

 

 

 

تیپ 2 تیپ 1 جرم نسوز آلومینی بالا

۱650°C

۱7۰۰°C

رده دمایی
2500 ±50 2600 ±50 دانسیته Kg/M3

۱3%~

11%~

مقدار اب مورد نیاز
0 - 5 mm 0 - 5 mm اندازه دانه
1.12@ 600°C

1.6 @ 600°C

هدایت هرارتی
30 الی 40 کیلوگرم 30 الی 40 کیلوگرم بسته بندی